Dokumentacja wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana posiadać:

 1. umowy z dostawcami mediów (np. gaz, woda, prąd, ciepło);
 2. potwierdzenie nadania NIP;
 3. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
 4. deklaracje podatkowe;
 5. dokumentację powykonawcza;
 6. dokumenty formalno – prawne budowy;
 7. zestawienie liczników elektrycznych administracyjnych numery fabryczne oraz ich stany;
 8. zestawienie wodomierzy głównych w budynku;
 9. książkę obiektu budowlanego;
 10. uchwały wspólnoty mieszkaniowej od dnia jej powstania wraz z kartami do głosowania;
 11. dokumentację dot. przeglądów technicznych;
 12. zestawienie lokali,
 13. ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

W zależności od faktycznej sytuacji wspólnoty, w jej zasobach powinny się znaleźć:

 1. Umowa o utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni;
 2. Umowa świadczenia technicznych usług konserwacyjnych;
 3. Umowa o usługę ochronną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
 4. Umowa dot. usług BHP i Ppoż;
 5. Dokumentacja dot. windy  – Protokół zdawczo-odbiorczy Ksiąg rewizyjnych dźwigów i urządzeń technicznych;
 6. Umowa na konserwację węzła cieplnego;
 7. Umowa konserwacji i przeglądów technicznych bramy garażowej nieruchomości. z kartą katalogową bramy;
 8. Polisa ubezpieczeniowa;
 9. Zestawienie ciepłomierzy w węzłach cieplnych;
 10. Zestawienie numerów ewidencyjnych i fabrycznych dźwigów osobowych oraz decyzji UDT;
 11. Księgi rewizyjne urządzeń (np. platform garażowych);
 12. Pocztowa książka nadawcza;

Wskazane dokumenty to zasadnicze minimum, które powinno znaleźć się w dokumentacji zarządu/zarządcy. Oczywiście nie wszystkie z powyższych dokumentów są prawnie obligatoryjne, ale ich brak może uniemożliwić sprawne działanie wspólnoty.